Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 213 stav 3 i 4 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18), člana 92 stav 2 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore, br. 54/11 i 13/18) i člana 16 stav 1 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Sl. list RCG", br. 78/06 i 14/07 i "Sl. list CG", br. 73/10, 40/11 i 13/18), na 40. sjednici održanoj 27. oktobra 2023. godine, donijela Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda