Nacrti Pravila sa 38. sjedine od 30.11.2018.g

Komisija za tržište kapitala je na 38. sjednici od 30. novembra 2018. godine, donijela:

 • Nacrt Pravila o prospektu za javnu ponudu i/ili uključenje hartija od vrijednosti u trgovanje na regulisanom tržištu
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju objavljivanja javnih podataka od strane Centralno klirinško depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o bližem načinu , rokovima obavještavanja i dostavljanja spiska članova Centralno klirinškog depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za rad i sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dovole za rad akcionarskom društvu za obavljanje poslova Centralno klirinško depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju i načinu podnošenja izvještaja Centralno klirinško depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti
 • Nacrt Pravila o registru investicionih društava i ovlašćenih kreditnih institucija
 • Nacrt Pravila za upis u registar vezanih zastupnika
 • Nacrt Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda
 • Nacrt Pravila o kadrovskoj i organizacionoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti organizatora tržišta i investicionog društva koji upravljaju MTP-om i OTP-om
 • Nacrt Pravila o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta za obavljanje poslova upravljanja regulisanog tržišta i za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta i/ili investicionom društvu za obavljanje poslova upravljanja MTP-om ili OTP-om
 • Nacrt Pravila o sadržaju godišnjeg finansijskog izvještaja sa izvještajem revizora i izvještaja o poslovanju organizatora tržišta
 • Nacrt Pravila o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o transakcijama finansijskim instrumentima izvršenim na regulisanom tržištu kojim upravlja organizator tržišta
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja

Nacrte možete preuzeti sa stranice Javna rasprava a zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me