Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Adriatic bank Podgorica

Komisija za tržište kapitala je, na osnovu člana 26 Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 01/18) u vezi sa članovima 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214 218 stav 1 i 2, 219, 220, 240 i 271 Zakona, a shodno Zahtjevu Adriatic bank a.d. Podgorica za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti br. 03/2-1/1-21 od 15.02.2021. godine i dopune dokumentacije br. 03/2-1/3-21 od 4.marta 2021.godine na 143. sjednici od 12. marta 2021. godine, donijela Rješenje kojim se izdaje akcionarskom društvu Adriatic bank Podgorica, dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti.
 
Adriatic bank a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće investicione usluge i obavlja investicione aktivnosti iz člana 206 stav 1 Zakona:
  • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
  • izvršenje naloga za račun klijenta;
  • trgovanje za svoj račun;
  • upravljanje portfeljem;
  • investiciono savjetovanje;
Adriatic bank a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće pomoćne usluge iz člana 206 stav 2 Zakona:
  • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;
  • odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
  • usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga.