Obavještenje o izdavanju dozvole za rad investicionom društvu Byron & Co. a.d. Podgorica

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je 20. marta 2023. godine, na 10. sjednici 5. saziva, investicionom društvu Byron & Co. a.d. Podgorica, izdala dozvolu za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti.

Investiciono društvo Byron & Co. a.d. Podgorica će obavljati investicionu uslugu upravljanje portfeljem, a može pružati i pomoćne usluge:
  • davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koje su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvu;
  • usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga i
  • istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskih instrumenata.