Edukacija za licenciranje brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera u Crnoj Gori

Komisija za tržište kapitala organizovaće Edukaciju za licenciranje brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera, počev od ponedeljka 17. oktobra 2022. godine, pod uslovima i na način utvrđenim ovom odlukom.

 

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za Edukaciju svakog radnog dana, u periodu od petka, 30. septembra 2022. godine zaključno sa petkom 14. oktobra 2022. godine, podnošenjem pismenog zahtjeva za pohađanje obuke i polaganje ispita, u prostorijama Komisije za tržište kapitala u Podgorici, ulica Kralja Nikole 27a/III, uz koji prilažu fotokopiju lične karte i dokaz o uplati propisane naknade za pohađanje obuke i polaganje ispita i to: u visini od 500 EUR za sticanje zvanja brokera, odnosno u visini od po 600 EUR za sticanje zvanja investicionih savjetnika ili investicionog menadžera, na žiro račun Komisije broj 510-2461-29 kod Crnogorske komercijalne banke.

 

Edukaciju može pohađati najviše 25 prijavljenih kandidata. Predavanja će se održavati u Podgorici u prostorijama Komisije ulica Kralja Nikole 27a/III. Predavanja na Edukacije izvodiće u periodu od 17. oktobra zaključno sa 28. oktobrom 2022. godine u dnevnom trajanju od 3 časa. Tokom Edukacije organizovaće se e-mail vježbe. Predavanja, vježbe i testovi se izvode ravnopravno na našem i na engleskom jeziku. Prevod literature, predavanja, vježbi i testova neće biti obezbijeđen. Kandidatu će se izdati diploma o sticanju zvanja brokera, investicionih savjetnika, odnosno investicionog menadžera ako ostvari minimum 75% od ukupnog broja bodova. Kandidat koji ne ostvari  75% od ukupnog broja bodova ne stiče pravo na izdavanje diplome o sticanju zvanja brokera, investicionih savjetnika i investicionog menadžera i ima pravo na popravni ispit pod istim uslovima.