Obavještenje o oduzimanju dozvole za obavljanje kastodi poslova NLB Banka

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 27 stav 2 tačka 4 i člana 222 stav 1 tačka 5, a u vezi sa članom 205 stav 5 Zakona o tržištu kapitala (“Sl. list Crne Gore”, br. 01/18) (u daljem tekstu: ZTK), nakon izvršene ciljane kontrole poslovanja ovlašćene kreditne institucije NLB BANKA AD Podgorica, na 114. sjednici od 23. 7. 2020. godine, donosi
 
RJEŠENJE
 
1.    ODUZIMA SE dozvola za obavljanje kastodi poslova ovlašćenoj kreditnoj instituciji NLB BANKA AD Podgorica (PIB: 02011395), sa sjedištem u Podgorici, Bul. Stanka Dragojevića 46 (u daljem tekstu: NLB banka), izdata Rješenjem Komisije br. 03/19-4/7-07 od 2. 4. 2008. godine, zbog kršenja odredbi ZTK-a. 
2.    NALAŽE SE NLB banci da odmah po prijemu ovog rješenja: 
  • obavijesti klijente za koje je obavljala kastodi poslove (u daljem tekstu: kastodi klijenti) o oduzimanju dozvole za obavljanje kastodi poslova;
  • prenese sredstva sa novčanih računa kastodi klijenata shodno njihovim instrukcijama i ugasi sve novčane račune koji su korišćeni za pružanje kastodi usluga; i
  • prenese hartije od vrijednosti kastodi klijenata shodno njihovim instrukcijama.
3.    NALAŽE SE NLB banci da sa imovinom klijenata, odnosno sredstvima na računu za plaćanje klijenta i hartijama od vrijednosti klijenata za koje je obavljala kastodi poslove postupa u skladu sa zakonom.
4.    OBAVEZUJE SE NLB banka da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja obavijesti Komisiju o postupanju u skladu sa tačkom 2 dispozitiva ovog rješenja i dostavi dokaze o istom. 
5.    Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i u najmanje dva dnevna štampana medija koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Crne Gore, a u cilju obavještavanja kastodi klijenata od strane Komisije u skladu sa čl. 223 st. 1 ZTK-a.
6.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a dostaviće se: NLB banci, MONTENEGROBERZI AD Podgorica i CENTRALNOM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU AD Podgorica.
 
PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović