Obavještenje za članove Dobrovoljnog penzionog fonda Market penzija

Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) je na 44. sjednici od 25.1.2019. godine donijela Rješenje br. 04/14-170/1-19 kojim je oduzela dozvolu za rad Društvu za upravljanje penzionim fondom MARKET INVEST AD Bijelo Polje (PIB: 02741385) izdatu Rješenjem Komisije br. 03/15-16/8-08 od 16.12.2008. godine.
 
Navedeno društvo je do dana oduzimanja dozvole za rad upravljalo Dobrovoljnim penzionim fondom MARKET PENZIJA (fond nema svojstvo pravnog lica).
 
Komisija je na 47. sjednici održanoj 15.2.2019. godine donijela Zaključak br. 04/14-170/5-19 kojim je utvrdila da su se stekli uslovi za pokretanje postupka likvidacije Dobrovoljnog penzionog fonda MARKET PENZIJA propisani članom 63 stav 5 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima.
 
Odredbom člana 63 stav 5 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima propisano je:
“Ukoliko se članovi ne mogu rasporediti u neki drugi penzioni fond sa sjedištem u Crnoj Gori, Komisija će pokrenuti postupak likvidacije penzionog fonda u skladu sa zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava.”
 
Na osnovu člana 63 stav 5 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima, Komisija se zahtjevom br. 04/14-170/5-19 od 15.2.2019. godine obratila Privrednom sudu Crne Gore da shodno članu 158 Zakona o stečaju ("Službeni list Crne Gore", br. 01/11, 53/16, 32/18, 62/18) naloži sudsku likvidaciju Dobrovoljnog penzionog fonda MARKET PENZIJA.
 
Dana 8.3.2019. godine Privredni sud Crne Gore je aktom Su. br. 298/19 obavijestio Komisiju da je za dalje postupanje tog suda u vezi sudske likvidacije Dobrovoljnog penzionog fonda MARKET PENZIJA neophodno da Komisija podnese predlog za otvaranje postupka sudske likvidacije u formi i sadržini propisanoj čl. 57, a u vezi sa članom 158 Zakona o stečaju ("Službeni list Crne Gore", br. 01/11, 53/16, 32/18, 62/18).
 
Komisija je dana 18.4.2019. godine Privrednom sudu Crne Gore podnijela predlog za otvaranje postupka sudske likvidacije Dobrovoljnog penzionog fonda MARKET PENZIJA u predmetu Su. br. 298/19. Privredni sud je rješenjem L. br. 2/19 od 19. 12. 2019. godine odbio predlog Komisije za pokretanje postupka sudske likvidacije penzionog fonda MARKET PENZIJA. Apelacioni sud Crne Gore je rješenjem Pž. br. 64/20 od 28. 1. 2020. godine, odlučujući po žalbi Komisije, ukinuo rješenje Privrednog suda Crne Gore L. br. 2/19 od 19. 12. 2019. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak.
 
Privredni sud Crne Gore je u ponovnom postupku donio rješenje L. br. 4/20 od 11. 3. 2020. godine kojim je otvorio postupak sudske likvidacije nad DPF MARKET PENZIJA, a istim je za likvidacionog upravnika fonda imenovao Nenada Amidžića.