Radionica za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o tržištu kapitala

Komisija za tržište kapitala je u okviru Twinning projekta “Jačanje regulacije finansijskih usluga”, organizovala radionicu sa temom usklađivanja poslovanja investicionih društava o ovlašćenih kreditnih institucija sa Zakonom o tržištu kapitala.

Radionica je održana 12.12.2018. godine u prostorijama Komisije. U okviru radionice prisutni predstavnici investicionih i ovlašćenih kreditnih institucija su imali priliku da se bliže upoznaju sa organizacionim i kadrovskim zahtjevima za pružanje investicionih usluga i pravilima poslovnog ponašanja.