Edukacija

 

 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore organizuje Edukaciju za licenciranje investicionih menadžera penzionih fondova u Crnoj Gori, počev od 11.9.2023. godine, pod uslovima i na način utvrđen Odlukom Komisije br. 05/2-875/1-23 od 26.6.2023. godine.
 
U cilju razvoja industrije dobrovoljnih penzionih fondova u Crnoj Gori i usklađivanja sa EU direktivama iz ove oblasti (IORP II), Komisija za tržište kapitala je sačinila nacrt Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima i pripremila edukaciju za sticanje licenci investicionih menadžera penzionih fondova. Na taj način Komisija teži stvaranju povoljnije i sigurnije klime za investitore, kao i unapređenju finansijske pismenosti iz oblasti dobrovoljnih penzionih fondova u Crnoj Gori. Takođe, Komisija teži da pruži zainteresovanim građanima priliku da steknu neophodna znanja iz oblasti upravljanja penzionim fondovima, te da obezbijedi uslove da investicioni menadžeri penzionih fondova posjeduju potrebnu stručnost i kompetencije.
 
Kandidati će tokom Edukacije imati jedinstvenu priliku da razumiju sistem dobrovoljnih penzionih fondova, kao i da razviju vještine potrebne za uspješno upravljanje tim fondovima. Ova Edukacija će im omogućiti da se upuste u dinamično i perspektivno polje finansija i investicija, gdje će imati priliku da ostvare značajan uticaj i doprinesu svom ličnom i profesionalnom razvoju.
 
Pohađanjem Edukacije za licenciranje investicionih menadžera penzionih fondova, kandidati će biti u mogućnosti da se upuste u stimulativno okruženje učenja, koje kombinuje teorijska predavanja s praktičnim primjerima i studijama slučaja. Kroz interaktivne diskusije i razmjenu znanja s iskusnim stručnjacima iz oblasti, kandidati će imati priliku da steknu uvid u najnovije trendove i najbolje prakse u upravljanju dobrovoljnim penzionim fondovima.
 
Komisija poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za Edukaciju elektronskim putem, u periodu od 26.6.2023. zaključno sa 31.7.2023. godine, slanjem zahtjeva za pohađanje obuke i polaganje ispita na e-mail adresu sekretarijat@scmn.me, uz koji prilažu fotokopiju lične karte i dokaz o uplati propisane naknade za pohađanje obuke i polaganje ispita u visini od 600 EUR, na žiro račun Komisije broj 510-2461-29 kod Crnogorske komercijalne banke.
 
Edukaciju može pohađati najviše 20 prijavljenih kandidata. Predavanja će se održavati u Podgorici u prostorijama Komisije ulica Kralja Nikole 27a/III, u periodu od 11.9.2023. i zaključno sa 15.9.2023. godine u dnevnom trajanju od 2 (dva) časa. Predavanja, vježbe i testovi se izvode na crnogorskom jeziku. Literatura za pripremu ispita će biti obezbijeđena. Kandidatu će se izdati diploma o sticanju zvanja investicionog menadžera penzionog fonda ako ostvari minimum od 75% od ukupnog broja bodova na testu za investicionog menadžera penzionog fonda, kao i minimum od 75% od ukupnog broja bodova na opštem testu za licenciranje. Ukoliko kandidat polaže razliku ispita, odnosno polaže samo test  za investicionog menadžera penzionog fonda, istom će se izdati diploma o sticanju zvanja investicionog menadžera penzionog fonda, ako ostvari minimum od 75% od ukupnog broja bodova na testu za investicionog menadžera penzionog fonda. Kandidat koji ne ostvari 75% od ukupnog broja bodova ne stiče pravo na izdavanje diplome o sticanju zvanja investicionog menadžera penzionog fonda i ima pravo na popravni ispit pod istim uslovima.
 
 
Prepoznaj značaj edukacije i prijavi se da stekneš relevantna znanja i kompetencije u oblasti upravljanja penzionim fondovima, koja će ti pružiti kvalitetnu osnovu za profesionalno napredovanje u ovoj perspektivnoj industriji.